Regulamin

Wróć do listy stron


1.    Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania ze strony www.dombeskid.pl, której właścicielem jest firma Nikodem Ankudowicz AN'S OFFER z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, przy ulicy Browarnej27/15, NIP: 5472218631 , REGON: 385999287. Korzystając ze Strony Użytkownik akceptuje aktualne postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązując się do przestrzegania jego zasad.
Dopełnieniem Regulaminu jest Polityka Prywatności.
                                                                                      

                                                                                     2. Charakter i cel witryny


1.    Witryna jest serwisem informacyjno-promocyjnymi mającym na celu gromadzenie ofert sprzedaży nieruchomości położonych na obszarze województwa śląskiego.  


                                                                    3. Rejestracja użytkowników i ochrona danych


1.    Rejestracja Użytkownika jest niezbędna w celu dodania Ogłoszenia oraz do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Strony.  
2.    Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą zostać zebrane od Użytkownika podczas korzystania ze Strony, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.


                                                                     4. Prawa i możliwości użytkowników witryn


1.    Rejestrując się w witrynie Użytkownik:
a.    zobowiązuje się do udzielenia prawidłowych informacji
b.    akceptuje w pełni Regulamin
c.    zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i zgadza się ponosić odpowiedzialność za osoby, którym udostępnia dane umożliwiające zalogowanie się na swoje indywidulane konto utworzone na Stronie
d.    zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora Strony o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryn za pomocą loginu i hasła albo o zarejestrowaniu się na Stronie za pomocą konta pocztowego nieuprawnionej osoby.


                                                                       5. Zasady publikacji Ogłoszeń na Stronie


1.    Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia na Stronie następuje po wypełnieniu przeznaczonego do tego formularza przez zarejestrowanego Użytkownika, po dokonaniu weryfikacji przez Administratora Strony. Dokonując weryfikacji, Administrator Strony sprawdza zgodność Ogłoszenia z wymogami zawartymi w punkcie 5.4. Regulaminu.
2.    Ogłoszenie opublikowane przez zarejestrowanego Użytkownika na Stronie jest dostępne dla wszystkich korzystających ze Strony. Do kontaktu z osobą zamieszczającą ogłoszenie dla wszystkich użytkowników Strony, w tym niezarejestrowanych, udostępniony zostanie formularz kontaktowy. Dla użytkowników zarejestrowanych dostępny będzie również numer telefonu osoby zamieszczającej ogłoszenie.
3.    Publikując Ogłoszenie Użytkownik udziela stronie www.dombeskid.pl zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentu Ogłoszenia na Stronie, serwisach społecznościowych promujących Stronę (Facebook, Instagram) oraz w wyszukiwarkach internetowych. Właściciele Strony zastrzegają, że ze nie mają pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści opublikowanych w Internecie, mediach społecznościowych oraz udostępnianych innym Użytkownikom.  
4.    Treść każdego Ogłoszenia powinna spełniać wymogi określone w pkt 4, 9, 10 Regulaminu, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Stronę Dombeskid.pl. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
 
a.    Ogłoszenie musi być sporządzone w języku polskim. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.  
b.    Należy wybrać odpowiednie dla Nieruchomości kategorie.  
c.    Należy wskazać cenę Nieruchomości wyrażoną w walucie polskiej.
d.    Należy podać dokładny i zgodny z prawdą opis Nieruchomości.
e.    Na Stronie może znajdować się tylko jedno Ogłoszenie dotyczące konkretnej Nieruchomości.  
f.    Treść Ogłoszenia nie może zwierać materiałów promocyjnych, adresów stron internetowych lub jakichkolwiek innych środków wskazujących inne strony o podobnym lub tym samym profilu działalności (serwisy internetowe umożliwiające publikacje ofert sprzedaży nieruchomości).  
5.    W przypadku gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii Administrator Strony jest uprawniony do zmiany Kategorii.
6.    Przedmiotu Ogłoszenia nie może stanowić:
a.    Przedmioty inne niż nieruchomości
b.    Nieruchomości położone poza obszarem województwa śląskiego  
c.    Oferty inne niż oferty sprzedaży nieruchomości
7.    Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez:
a.    kliknięcie w ikonę „Dodaj ogłoszenie”  
b.    zatwierdzenia Ogłoszenia przez Administratora Strony.
8.    Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego publikacji i trwa przez kolejne 180 Dni, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a.    doszło do zbycia Nieruchomości przez Użytkownika;
b.    Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innej Nieruchomości niż tej, której dotyczyło pierwotnie;
c.    Użytkownik usunął Ogłoszenie.
9.    W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 5.8.a i 5.8.b. Administrator Strony uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia.


                                                                                           6. Odpłatność Ogłoszeń


1.    Publikacja Ogłoszeń na Stronie jest bezpłatna.  
2.    Użytkownik może opublikować na Stronie nielimitowaną ilość Ogłoszeń. Jedna Nieruchomość może mieć na Stronie tylko jedno aktywne Ogłoszenie.


                                                                                    7. Usługa promowania Ogłoszeń


1.    Użytkownik może odpłatnie skorzystać z usługi promowania Ogłoszenia na Stronie.
2.    Usługa zakupiona może zostać w momencie publikacji Ogłoszenia lub w trakcie jego emisji.
3.    Koszt aktywowania usługi promowania na okres 45 dni wynosi 10 zł netto.
4.    Firma Nikodem Ankudowicz AN'S OFFER nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność usługi promowania Ogłoszeń.


                                                                                                    8. Płatności


1.    W przypadku odpłatnych funkcjonalności Strony Użytkownik będzie każdorazowo informowany o jej aktualnej cenie.
2.    Płatności dokonywane są przez Użytkowników z góry (przed rozpoczęciem świadczenia usługi w pełnej kwocie).
3.    Świadczenie usługi następuje nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności na rachunku firmy Nikodem Ankudowicz AN'S OFFER.
 
Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Strona Dombeskid.pl nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, Strona Dombeskid.pl może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Strona Dombeskid.pl nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 
                                                               9. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich


1.    Użytkownicy zobowiązani są do respektowania praw własności intelektualnej innych Użytkowników. W szczególności dotyczy to udostępnianych na Stronie dokumentów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych i innych oryginalnych materiałów, w szczególności tekstów, zdjęć i grafik, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.  Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafiki zamieszczone na Stronie są własnością ich twórców.
Strona Dombeskid.pl zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.


                                                      10. Aktywność użytkowników w witrynach, przesyłanie materiałów


1.    Użytkownik zobowiązuje się:
a.    Aby jego aktywność nie pozostawała w sprzeczności z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
b.    Do nieprzesyłania na Stronę żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawo w jakikolwiek inny sposób.
c.    Do nienaruszania praw innych Użytkowników Strony, w szczególności prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym do powstrzymania się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz niezbierania lub nieusuwania jakichkolwiek danych o innych Użytkownikach Strony.
d.    Niewykorzystywania mechanizmów Strony do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam
2.    Użytkownik wyraża zgodę na to, aby wydawca Strony miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyny.


                                                                      11. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich


1.    W razie naruszenia w jakiejkolwiek formie, czyichkolwiek praw autorskich, praw własności intelektualnej Użytkownicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Administratora Strony o zaistniałej sytuacji.  


                                                                                       12. Wyłączenia gwarancji


1.    Firma Nikodem Ankudowicz AN'S OFFER zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość publikowanych przez Użytkowników informacji. Korzystając ze Strony Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z witryny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
2.    Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem Strony oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:
a.    Firma Nikodem Ankudowicz AN'S OFFER nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie.
b.    Firma Nikodem Ankudowicz AN'S OFFER nie gwarantuje, iż każda zamieszczona oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.


                                                                        13. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

1.    Firma Nikodem Ankudowicz AN'S OFFER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze do innych witryn.


                                                                                               14. Rozstrzyganie sporów


1.    Użytkownik wyraża zgodę na to, że:  
a.    niniejszy Regulamin korzystania z witryn podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
b.    w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
c.    w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.


                                                                       15. Zmiany regulaminu korzystania z witryny


1.    Firma Nikodem Ankudowicz AN'S OFFER zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian na Stronie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania Użytkowników.
2.    Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie ze Strony jest równoznaczne z ich akceptacją.


                                                               16. Dodawanie Ogłoszeń poprzez Administratora Strony


Użytkownik godząc się na dodanie Ogłoszenia na Stronie zobowiązujesz się do posiadania praw własności materiałów wykorzystanych przez serwis. W przeciwnym wypadku zobowiązuje się do zmiany materiałów wyświetlanych na Stronie.

                                                                             17. Postępowanie reklamacyjne


1.    W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Strony, Użytkownik lub powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Administratorem Strony za pomocą formularza kontaktowego.
2.    Użytkownika ma prawo do złożenia reklamacji w razie nie wypełnienia przez firmę Nikodem Ankudowicz AN'S OFFER zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie.
3.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do konta, numer ID Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.  
4.    Firma Nikodem Ankudowicz AN'S OFFER rozpoznaje reklamację w terminie 15 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do konta.

 

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 2021/07/21

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Facebook
UA-166097034-2